Open call: Corona – we leven allemaal translokaal

[English below]

Op 16 maart deed Nieuw Dakota een oproep aan kunstenaars om te reflecteren op deze bijzondere periode met tekst en beeld. Sindsdien stromen de reacties binnen en maakt een curatorial team dagelijks een selectie. Je kunt ons nu al vast volgen via Instagram en Facebook

Bekijk een selectie van inzendingen en het verhaal achter de Corona-archives op:
www.corona-archives.com en het hele, nog steeds groeiende, archief op:
www.nieuwdakota.beamlab.nl

Kunstenaars, verzamelt u! Grijp dit moment aan en help de samenleving zien wat voor bijzonders er gebeurt; help de samenleving zichzelf zien. Door in deze tijden van crisis, de samenleving te monitoren, te verbeelden en te vieren. We willen dit moment waarop het individuele en het collectieve, ver weg en dichtbij, zo scherp geherdefinieerd worden niet voorbij laten gaan.

Het is indrukwekkend te zien hoe de wereld verbonden is. Binnen een paar weken zorgt het virus – ontstaan in China –  dat hier het openbare leven stilvalt. De verspreiding van het virus brengt letterlijk en figuurlijk in kaart (nextstrain.org) hoezeer alles met elkaar verbonden is. Hoe we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, en hoe het zich niets aantrekt van grenzen. Het virus doet wat met “ons”. Corona kent geen gender, geen ras, geen status. We tonen ons in de omgang met het virus als een samenleving, ja zelfs als een translokale wereld. We passen ons gedrag massaal aan. En dat schier onmogelijk te veranderen systeem dat we met zijn allen hebben gecreëerd valt opeens weg, gedreven door noodzaak en gezond verstand. Angst sluimert, maar paniek is er niet. De translokale verbondenheid van de wereld die we onmerkbaar hebben opgebouwd wordt zichtbaar in de stilstand.

Die stilstand creëert een nieuw domein van onderling verbonden lokaliteiten. Er is saamhorigheid; van het spontaan zingen van liederen vanuit de private huizen en vanaf de stadsbalkons in Italië tot massaal geklap voor mensen in de zorgsector in Madrid die deze kar, ook de komende periode, extra hard moeten trekken; dat kan alleen samen, met support en onder luid applaus vanuit een gemeenschappelijk gevoel.

Hoe krijgt dit nieuwe domein de komende weken vorm? Beperkt social distance zich tot physical distance? Omdat de huidige crisis plaatsvindt in een snelheid en op een schaal die zich over de hele wereld uitstrekt, maakt elke individuele stem deel uit van dit onvoorspelbare, universele verhaal.

Daarom vraagt Nieuw Dakota: om jouw bijdrage, een idee en uitwerking. Houd een dagboek bij in woord en in beeld! Ga met ons deze uitdaging aan! Laten we in deze actualiteit onze stem horen, en een spiegel en vergezicht bieden. Hiermee geven we uiting aan zorg, beleid, boosheid, angst, aan de dreigende ondertonen en hoe we die bedwingen met rede en zichtbare maatregelen.     

Wij willen:
– nu starten met het verzamelen van beelden en getuigenissen
– van de verzamelde beelden maken we een online presentatie
– om vervolgens door te ontwikkelen, en op verschillende plekken fysiek te exposeren, te beginnen in Nieuw Dakota

Nieuw Dakota roept kunstenaars, filmmakers, filosofen, schrijvers, dichters, technologen, musici, beleidsmakers en historici om die verhalen te delen.

Vanaf nu kun je jouw bijdrage direct uploaden in ons online archief. Voor vragen kun je nog steeds mailen naar: corona@nieuwdakota.com 
Upload nu jouw inzending: https://nieuwdakota.beamlab.nl

Afbeelding: nextstrain.org
————————————————————————————————-

On the 16th of March Nieuw Dakota called on artists to reflect on this remarkable period in word and image. Since then the reactions have been flowing in and our curatorial team has been making a selection daily. You can follow us now on Instagram and Facebook.

View a selection of the submissions and read the story behind the Corona-archives on:
www.corona-archives.com and view the entire, still growing, archives on:
www.nieuwdakota.beamlab.nl

Artists, gather! Seize this moment to help society see the remarkable that is taking place; help society see itself. By recording society in these times of crises, to depict and to celebrate. We don’t want to let this moment, in which the individual and the collective, far away and nearby, is being so sharply redefined, pass by.

It is impressive to see how the world is connected. How the virus came to be – in China – and within weeks causes public life here to a standstill. The spread of the virus is literally and figuratively mapping (nextstrain.org) how everything is connected. How we are all in the same boat, and how it isn’t affected by borders. The virus moves “us”. Corona knows no gender, no race, no status. We shows ourselves in the dealing with corona as a society, yes even a world. We are adapting our behaviour on a massive scale. And the virtually impossible system that we have created all together is suddenly fading away, driven by necessity and common sense. Fear is underlying, but there is no panic. The translocal solidarity of the world that we have imperceptibly built becomes visible in the standstill.

This standstill creates a new domain of mutually connected localities. There is togetherness; from the spontaneous singing of songs from private homes and from city balconies in Italy to the massive applause for caretakers in Madrid who will be working, also in the coming period, extra hard. We can only do this together, with support and guided by the loud applause from a common spirit. 

How will this new domain take shape in the coming weeks? Will social distance limit itself to physical distance? Because the current crises is taking place with a speed and on a scale that spreads out over entire world, each individual voice is part of this unpredictable, universal story. 

That is why Nieuw Dakota is asking for: your contribution, an idea and elaboration. Keep a journal in word and image! Take this challenge with us! Let our voices be heard during this topicality, let us offer a mirror and a prospect for all. With this we express care, policy, anger, fear, and the threatening undertone and how we control these with reason and visible measures. 

We want:
– to start now with collecting images and testimonies
– create an online presentation with these collected images
– to then keep developing, and in different places exhibit physically, starting in Nieuw Dakota

Nieuw Dakota is calling artists, filmmakers, philosophers, writers, poets, technologists, musicians, policy makers en historians to share these stories.

From now on you can upload your submission directly onto our online archive. For questions you can still reach us on: corona@nieuwdakota.com 
Upload your submission: https://nieuwdakota.beamlab.nl

Image: nextstrain.org